Τα κολέγια-μέλη του ΠΑΣΙΣΤΕ προσφέρουν:

Δικά τους προγράμματα σπουδών αξιολογημένα-πιστοποιημένα και προγράμματα δικαιόχρησης πανεπιστημίων του εξωτερικού

Τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

Προγράμματα σπουδών που πετυχαίνουν τη γρήγορη εργοδότηση ή την επαγγελματική ανέλιξη