Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 (Ν. 67(Ι)/1996) διέπει την ίδρυση, έλεγχο και λειτουργία των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γνωστές ως κολέγια). Το νόμο αυτό (βασικό, τροποποιήσεις και ενοποιημένο κείμενο) μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο:

Πληροφορίες για τα κολέγια και την εκπαίδευση της Κύπρου γενικότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 (Ν. 136(I)/2015) προνοεί για τον τρόπο διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους σκοπούς αξιολόγησης, τις μορφές αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας, αλλά και τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που καθορίζονται από το Φορέα. Το νόμο αυτό (βασικό, τροποποιήσεις και ενοποιημένο κείμενο) μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο:

Πληροφορίες για την αξιολόγηση-πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών αλλά και άλλες αξιολογήσεις-πιστοποιήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης:

Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 (Ν. 68(I)/1996) διέπει την αναγνώριση τίτλων σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Κύπρο και το εξωτερικό. Το νόμο αυτό (βασικό, τροποποιήσεις και ενοποιημένο κείμενο) μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο:

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) αναγνωρίζει τίτλους σπουδών, όπως πτυχία, διπλώματα ή πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή από Ιδρύματα τα προγράμματα των οποίων έχουν εκπαιδευτικά αξιολογηθεί-πιστοποιηθεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΥΣΑΤΣ: